اضافه کردن سیلیکون به آلومینیوم، از طرفی سبب ساز ترد و شکننده شدن پیستون شده و در این صورت، خطر شکسته شدن و خرابی پیستون اتومبیل زمان پرس کردن گژنپین وجود دارد. حساس توجه به این که 4 شیار در پیستون تولید شده ، همین پیستون متعلق به یک سیلندر 4 سوپاپ می باشد. در تحت پیستون ، سوراخی در جهت عرض پیستون ساخت شده می باشد ، همین شکاف جهت اتصال پیستون به شاتون ساخت شده است. پیستون یک عدد از قطعات متحرک و اهمیت موتور است که در درون سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام دیتا تا چهار سطح مهم چرخه به این معنی که مکش ، دانسیته ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) رخ گیرد. قطعه استوانه شکلی است که در درون سیلندر اساسی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه کلیدی موتور است و روزگار های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را پیستون تفنگ بادی تحمل می کند. در اثر همین حرکت رفت و برگشتی، انرژی گرما به انرژی مکانیکی و برعکس تبدیل می شود. چنانچه برایتان سوال است که تا چه مقدار دما در اثر کارکرد همین قطعه ساخت می شود، بایستی بگوییم که نیرویی که در حرکت انبساطی به کف پیستون وارد می شود، تا 1800 نیوتون قدرت دارد. بنابر توضیحاتی که در مورد عملکرد پیستون در اتومبیل دادیم، این قطعه غالبا اصلی توان انتقال حرارتی بالا ساخته می شود و هم چنین اهمیت اقتدار انتقال دمایی بسیار بالا هم است. از آنجایی که نصیب زیرین میله در وضعیت ثابتی نیست، باعث می شود به جای حرکت خطی، یک حرکت دایره ای رخ داشته باشد. تولید این میزان دوچندان دما می تواند یک استدلال خطرناک به جهت خرابی پیستون خودرو باشد. دمایی که در این مراحل ساخت می شود، 2200 مرتبه سانتیگراد است. به تعداد سیلندرهای یک موتور، پیستون در آن وجود دارااست و هر چه تعداد سیلندرها و در نتیجه پیستونها عمده باشد توان موتور هم عمده خواهد بود. همزمان اصلی حرکت خطی و رو به بالا و پایین پیستون، همین حرکت عمودی به بالای میله اتصال هم وارد می شود.

ایندکسر