اما شنا نمودن بعضا محدودیتهایی هم حلقه شنا کودکانه دارد. از گونه های شناها که به جهت پیمودن مسافتهای دوچندان به عمل میرود شنای پهلو است که خستگی کمتری در پی دارااست . حرکات پا در کرال پشت نیز از سه مفصل مچ پا، زانو، و ران زده می‌شود و از نقطه نظرحرکتی و مکانیکی شبیه حرکت پا در کرال سینه میباشد. زمان انجام پای کرال پشت، بدن می بایست به شرایط کشیده در آب قرار گیرد تاحرکت پای کرال پشت مفید انجام گیرد.و در ضمن باسن نباید بیش از میزان در آب فرو رود، بلکه باید در تراز آب قرار گیرد، حرکت پا در کرال پشت بیشتر به عبارتی مراقبت افقی بدن بر روی آب را به عهده دارد. خیلی از افراد دست هایشان را بیش از میزان واجب از بدن دور کنید. کشیدگی بیش از حد مفاصل، تاندونها یا این که عضلات پشت میتواند در هنگام شناهایی ساخت شود که به طور مکرر نصیب فوقانی ستون فقرات و گردن را تکان میدهد، مانند خزیدن به جلو، شنای کرال سینه یا پروانه. با همین حال، به عامل چرخش مکرر در نصیب ذیل کمر، احتمال تولید یا تشدید درد مربوط به دیسکها و سایر ساختارهای کمر وجود دارد. در حیطه تهیگاه خمیدگی ملایمی نیز ساخت میشود. یکی از مورد ها دیگری که در بحث شنا چیست می بایست به آن اعتنا نمایید یا بهتر میباشد بگوییم داده ها داشته باشید متراژ های همین مدل شنا ها یکی کرال پشت و … اولین مدرسهای که در سال ۱۸۱۰ شنا را در برنامه خودگنجاند، مکتب (فورتا) در آلمان بودهاست و به تدریج بقیه مدرسه های از همین برنامه استقبال کردهاند. همچنین در جواب به شنا چیست بایستی بگوییم که در این حرفه ورزشی هیچ یاری خارجی نیست و به تنهایی باید بر بر روی آب شناور یا در حالا حرکت باشید. شنای پهلو یا این که روی سینه از گونه های ساده و آهسته می باشند که انرژی فراوانی را نیاز ندارند، چون در موقع شنا بازوها از آب بالاتر نمی آیند. از طرفی دیگر فواید ماندن در آب استخر و خود ورزش شنا آنقدر برای بدن انسان میباشد که خواه ناخواه به سمت آن کشیده می شود.

ایندکسر