دندان خارج شده فوراً باید در ساکت دندانی ریپلنت شود، وگرنه بایستی زمان بیرون دهانی اساسی قرار دادن دندان در یک محیط حفظ کننده مناسب کم شود. مقدمه: بیرون افتادن دندان (Avulsion) یک صدمه جدی به دندانهاست. روش بررسی: همین مطالعه از دسته مطالعه آزمایشگاهی می باشد که سلولهای DPL از 124 دندان گوسفند جمعآوری شدند و در 4 محفظه MEM ، DMEM، HBSS وعرق نعنا (بر مبنا خاصیت دارویی و استفاده از عرق نعنا در طب سنتی) به جهت 6 بازه زمانی هنگامی 96،72،48،24،6،2 ساعت طراحی شده بودند قرار گرفتند. هدف از این مطالعه مقایسه توان یک‌سری محفظه نگهدارنده شامل αMEM، DMEM، HBSS و نعنا در جهت نگهداری حیات سلولهای لیگامان پریودنتال می باشد که بر روی دندانهای گوسفند انجام میگیرد تا بتوانیم یک محیط مطلوب را ارائه دهیم. همینطور به استدلال خاصیت خنک کنندگی حساس التهابات ناشی از آلرژی تقابل می نماید و آلرژی های فصلی را کاهش می دهد. منتول موجود در عرق نعناع خواص تحریک کنندگی دارد و باعث ارتقاء هوشیاری و عملکرد فرضی ما می شود. آنگاه اهمیت افزودن مقادیر بیشتر، این جواب کاهش می یابد. نعنا حاوی مقادیر بسیاری از مواد معدنی همچون کالری، آهن، منگنز و فولات ،فیبر، ویتامین است. بسیاری ازعطاریهای عرضه کننده فرآوردههای گیاهی فاقد مجوز حتمی جهت انجام کار در حوزه گیاهان دارویی هستند. پژوهش در مدت شش هفته و در قالب طرح به طور کامل تصادفی کلیدی سه تکرار و چهار تیمار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. این پژوهش به مراد نظارت اثرهای متعدد پودر نعناع، عرق بهار نارنج و آنتی بیوتیک نیومایسین بر بیان نسبی ژن پروتین شوک گرمایی 70 (HSP70) و برخی فراسنجه­های خونی در جوجه­­های گوشتی در شرایط تنش گرمایی انجام شد. فراسنجه­های خونی و بیان نسبی ژن پروتین شوک گرمایی 70 (HSP70) در خون میزان گیری شد. بیشترین خواص خرید عرق نعنا حاملگی آنتی اکسیدانی( شد. کمتر مقدار IC50 شده و براین اساس اثر گذاری مثبتی بر خاصیت آنتی اکسیدانی نوشیدنی داشتند. نعناع گیاهی دوست داستنی و خوشبو کننده مشهور دهن است که صدها سال هست که به عامل خاصیت دارویی از آن به کار گیری می شود. دیسپاز قرار گرفتند، آنگاه یک ساعت در انکوباتور حساس دمای C° 37 و رطوبت 5% گذاشته شدند، پس از آن سوسپانسیون سلولی را داخل بافر PBS حل کرده و حیات سلولها را اصلی رنگ آمیزی تریپان بلو بر روی لام نئوبار و در پایین میکروسکوپ کلیدی بزرگنمایی 200X باز‌نگری کردیم، نتایج به وسیله چک آماری اساسی طریق 2 -way ANOVA کلیدی نرم افزاراماریv 15 SPSSورژن تحلیل شد.

ایندکسر