وجود دیفومر سیلیکونی در اجزای سیستم یا در یک حلال آلیفاتیک و تزریق آن به طور مداوم در بالا بردن پوست خشک کننده منجر دوری از ایجاد فوم می شود. از دربین بردن آب از گلیکول ها مثل دی، تری یا این که تترا اتیلن گلیکول در زمان خشک کردن گاز اغلب منجر به وجود آمدن فوم شدید می شود. انتخاب شیوه درست مخلوط ضد کف به شکلی که در آن عرضه می شود بستگی دارد (امولسیون ها و یا غلظت دهنده ها). همانطور که مایع آب روی تراز حباب کشیده می شود، بارهای منفی به غلظت حباب در تراز مایع باعث می شوند. مایع می تواند آبی، غیر آبی و یا هر دو شرایط باشد (بعضی از سیستم های صنعتی شامل محلول آلی که مستلزم اعتنا خاصی است، می باشند). مطابق طرز آزمون پیوست، می باید بر بر روی محلول شربت یا این که ملاس و اصلی به کارگیری از دستگاهCFT-1 آزمون گردد. علاوه بر همین به راحتی خنثی نمی شود. شیب می تواند مایع را به دیواره حباب بفرستد، جایی که این پدیده به عنوان یک حمل و نقل مرحله شناخته می شود. آنتی فوم ها در بعضا از شاخه های صنعت واجب می باشد و به عنوان یک ادله دارای برای عملیات کاربردی می باشد. ایجاد کف در صنعت های متعدد سبب کاهش بازده تجهیزات و ارتقا هزینه ها می شود، به این برهان کنترل و اقدامات واجب به جهت حذف همین پدیده قیمت زیاد زیادی به جهت صنایع دارد.. 4. موجب تشکیل بلورهای نامنظمی می شود که خواص چسبندگی آن ها به تراز فلز مضاعف قلیل می باشد. 3. اهمیت امکان پخش شوندگی (Dispersing) مناسب،با مکانیزم جذب سطحی توانا بلورهای ناچیز محلول در آب، به صورت غیرقابل رجوع از تشکیل رسوب پرهیز نموده و باعث ارتقاء انحلال املاح رسوب کننده می گردد. تعامل ناشی از پودر کننده به جهت متفرق شدن فوم و صورت گیری حباب آن یک تعامل فیزیکی اهمیت محلول آبی است. تشکیل فوم عاقبت حل شدن مولکول ها در یک مایع است. درصورتیکه قطره روغنی نتواند وارد غشاء شود و کف را تخریب کند طبیعتا” درمرزهای حباب کف به تله افتاده و بعنوان یک مایع اضافی در ساختار مجرای تخلیه کف به بیرون از حباب جهت دهی می شود . ضد کف غیر سیلیکونی اگر در هر مراحله ای از تولید اضافه شود موجب نیستی کف محصول های شیمیایی می شوند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد اکثر در مورد ضد کف در صنایع غذایی لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر