محتوای کربن در محدوده 0.04 – 0.08٪ مقاومت کششی و خزش بیشتری را در دماهای بالاتر آماده می کند. همین الکترود به طور عادی، به جهت جوشکاری تعمیراتی قطعات ریختگی یا آهنگری شده اهمیت ترکیب مثل در سرویس ها کاری حیاتی حرارت فراتر از ۹۸۰ جايگاه سانتیگراد و وجود محیطی خورنده با میزان سولفور کار می کند. محدوده میزان کربن آن در بین ۰.۳۵ تا۰.۴۵ در صد تغییر و تحول می نماید. به این ترتیب ناپیوستگی واژه و کلمه کلی تری بوده و لزوماً (مانند تغییر تحول ساختار حیطه HAZ) ممکن میباشد یک عیب نباشد. زیرا گرمای محل ورود اندک تولید نموده و موجب پرورش دانه ها در حوزه‌ HAZ نمیگردد. به‌این منظور معمولاً سیم جوش را کم آلیاژ خیس تعیین نموده و عنصرها را به پودر فلاکس طولانی تر می نمایند. 2-در ورق استیل دوپلکس حاوی فریت فراوان (آستنیت کم) احتمال رسوب نیترید ها و کاربیدها در مرزدانه های فریت و تردی آلیاژ وجود دارد. ساختار کریستالی جوش حاصل نیز دو فاز بوده و حاوی یک مخلوط فازی فریتی استنیتی می باشد. گونه دیگری از الکترود های E320 نیز بوسیله تولیدکنندگانی ساخته می شود که ادغام خود، اهمیت عنصر نیوبیوم نبوده و بنابر ابن پس الکترود استیل ژله از اتمام جوشکاری. جوشکاری استیل دارای الکترود هم مثل روشهای دیگر كارهای صنعتی و فلزکاری تجهیزات خویش را میطلبد. روشهای متفاوت جوشکاری استیل اهمیت الکترود اهمیت دقت به مصارف و کاربردشان و دستگاهی كه به کار گیری میشوند، متفاوتاند. 1-الکترود های روکش دار به جهت جوشکاری SMAW: طبق استاندارد AWS همین الکترودها جهت ورق استیل به شکل مثال پایین شماره گذاری می گردند. در جوشکاری ورق استیل برای به دست آوردن جوش مهم کیفیت بهتر، رساندن موقعیت قطعه به حالتی که گرده جوش به صورت افقی قرار گیرد ارجح می باشد. الکترودهای فوق جهت جوشکاری های به خصوص تعمیراتی، انواع فولادهای پایدار در علیه حرارت و سایش، به هر دو شکل ریختگی یا این که آهنگری حساس ترکیب شیمیایی همانند آیتم استعمال قرار می گیرد. الکترود ذکر شده به جهت جوشکاری فولادهای زنگ نزن سری AISI 316 و فولادهای مشابه مورد استعمال قرار می گیرد.

ایندکسر