توجه داشته باشید که محصول اجزائی از دوزینگ پمپ که حساس سیال در تماس مستقیم هستند فراوان بسیار دارای دوزینگ پمپ اتاترون دارد. به دلیل آنکه دبی سیال به وسیله این پمپها کلیدی اعتنا بالایی قابل اندازهگیری و تهیه و تنظیم است، مترینگ پمپ یا پمپ اندازهگیری نیز به آنان گفته میشود. هنگامی که پمپ دوزینگ میخواهد ماده شیمیایی را تزریق کند، انژکتور می تواند فشار موجود در لوله را از فی مابین ببرد و به کالا یاری کند داخل مخزن جریان پیدا کند. دوزینگ پمپ ها به مدل ای طراحی شده اند که در شرایط معضل برانگیز نظیر گوشه و کنار هایی اهمیت دما و فشار بالا عمل کنند. ۹ -بدنه پمپ. ضروری به توضيح میباشد كه فشارخروجي اين مدل پمپ هارافشارسيستمي كه خروجي پمپ بـه ان متصـل شـده است تعيين مي كند .وبدنـه هـاي انهـاطوري طراحـي شـده اسـت كـه قادربـه تحمـل فشـارهاي بالاتاچنـدين هزارپوندبراينچ مربع راداشته باشند. واجب به توضيح میباشد كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener استفاده مي شودكه اصول كار ان ها با هم متعدد هست ولي همگی انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ کارگزاری مي شو ند .اصول كارانها به اين صورت هست كه موقعي كه مـايع ازپمپ بیرون مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود وباعث مي شودضربات ناشي ازافزايش فشاربه هواي داخل گوشه و کنار منتقل شـودو باعـث يكنواخت شدن جريان خروجي پمپ وكاهش لرزش وارتعاشات نیز چنين ازانتقال لـرزش پمـپ روي سيسـتم لوله كشي ممانعت مي شود. دستی به این مضمون‌ هست که یک اپراتور بایستی تهیه دستی پمپ را از شیوه یک دکمه یا دکمه انجام دهد و اتوماتیک همین هست که از طریق یک سیگنال الکتریکی، الکترونیکی یا این که پنوماتیکی جریان دوز را از منش بدور طبق حساس متغیری که می بایست در اختیار گرفتن شود تهیه کند. مهم توجه به نكته فوق مقدار جريان خروجي پمپ را نبايد بابازوبسته نمودن ولوهاي تعبيه شده در خروجي ياورودي پمپ تغييـرداد زيـرا علاوه برخطرات ناشي ازافزايش فشارباعث افزايش اقتدار ياامپرمصرفي نيزمي شود. انبارهای محلی در کشورهای متفاوت مکمل گنجایش هایی میباشند که انجام آن مقرون به صرفه است. بسته به شرایطی که پمپ قرار است در آن فعالیت کند از گزاره دما و … گهگاه اوقات یک سیستم کنترل در پمپهای دوزینگ نصب می شود تا از عملکرد ظریف پمپ و همینطور خاموش و پر‌نور شدن آن در زمانهای صحیح اطمینان حاصل شود. همین یک دوز زیاد دقیق را تضمین می کند.

ایندکسر