به جهت پوشش مناطقی که می خوا هیم دید نظارتی داشته باشیم، می توانیم از دوربین های اثبات مهم لنز اثبات و یا حتی دوربین های متحرک استعمال کنیم. به عنوان مثال مدیر یک مکتب می خواهد راهرو های ساختمان کلاس ها را اهمیت دوربین بازدید کند تا در ساعت زنگ تفریح هیچ دانش آموزی در آنجا حضور نداشته باشد همین یک نیاز نظارتی است. در در آغاز آمار توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش که شامل کاهش ارزش گذاری عرضه عمومی نخستین به تیتر متغیر متعلق ، محافظه کاری حسابداری به تیتر متغیر مستقل و همینطور متغیرهای کنترلی شامل تعداد روز های دربین پذیرش و عرضه، لگاریتم طبیعی تعداد سهام عرضه شده ضربدر ارزش عرضه (بیانگر ترازو عرضه عمومی اولیه)، درصد سهام محافظت شده به وسیله دولت و اشخاص حقوقی مدنی پس از عرضه عمومی اولیه، درصد سهام مراقبت شده به وسیله اشخاص حقوقی غیر دولتی پس از عرضه عمومی اولیه،درصد سهام عمومی قابل معامله، عرضه های عمومی اول در هر سال،متغیر ساختگی مساوی اصلی 1 در صورتی که بها عرضه یک عدد صحیح باشد و 0 در غیر این صورت،متغیر ساختگی متساوی دارای 1 در صورتی که عرضه عمومی اول در بازار اولیه بورس اسناد بهادار تهران باشد و 0 در صورتی که در بازار دوم باشد،متغیر ساختگی معادل حیاتی 1 در صورتی که عرضه عمومی نخستین یک عرضه بزرگ باشد و0 در غیر این صورت،اهرم شرکت، بازده بودجه ها،رشدفروش ها، سن شرکت، ترازو شرکت و حاکمیت شرکتی در جدول 2 ارائه گردیده است. بزه ها و کژیها و کژرفتاریهاى اخلاقى و اجتماعى خیر اصلی اندرز و موعظه که اهمیت پدید آوردن فضاهاى مناسب برآوردن نیازهاى جنسى پدید آوردن کار پخش سالم و برابر سرویس ها و درآمدهاى همگانى توسعه و گسترش رفاه همگانى و برنامه آموزشى فراگیر پیش گیرى و تصحیح مى شوند. در داخل چنین ساختارى طبیعى می باشد که جریان خارج شدن از هموندى خانواده آغاز مى شود و شتاب مى گیرد و تا آن جا پیش مى رود که افرادش به طور تام محدود مى گردند. پیش از انتخاب دوربین بایستی ببینیم که جور نیاز ما به قیمت دوربین مدار بسته مخفی به جهت منزل دوربین به چه صورت است؟ در سوی دیگر تصور کنید که رئیس شعبه یک بانک، از دوربین مدار بسته به جهت پوشش فضای جلوی خزانه استفاده نماید در این مواقع بایستی حتما از دوربین اثبات کلیدی لنز وریفوکال یا این که لنز های با فاصله کانونی بالاتر به کار گیری شود. در نظر داشته باشید که به جهت هر پروژه ای می توانید از دوربین و مارک متناسب دارای آن استعمال نمایید. در این حالت می توانید از دوربین های کلیدی میزان مرغوب بودن بالاتر برای پوشش مناطقی مانند درب ورودی و … حق تقدم مهم کدام است؟ متاسفانه امروزه، اولیه اولویت درصد فراوان بالایی از مشتریانی که به دنبال یک سامانه تحلیل چهره یی هستند، بها دوربین مدار بسته است. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت قیمت دوربین مدار بسته پروتک.

ایندکسر