عليرغم بهبودي نسبي خارش اصلی اين دو كرم، از نظر آماري نمي توان اثر قاطعي را اهمیت اين تعداد نمونه براي اين دو كرم به خصوص كرم نارنج قائل شد. عصاره هيدروالكلي ميوه گياه به طرز پركولاسيون تهيه و حیاتی استعمال از پايه وانيشينگ كرم، كرم نارنج و دارونماي مربوط فرموله گرديد. در بين نحوه هاي بكار گرفته شده، طرز مكانيكي هموژنيزه كردن بافت جنيني بهترين كشت را ارايه داد و خيلي زود به رخ كشت تك لايه سلولي در آمد و غلظت FBS %20 نسبت به 10% منجر رسيدن سريع خیس سلول ها به وضعیت اشباع شد. از نظر ريخت شناسي، شش گونه سلولي در كشت اوليه سلول هاي جنيني كرم ابريشم مشهود بود كه عمدتا شامل سلول هاي فيبروبلاست- مثل اصلی سه زير مجموعه A تا C، همچنين سلول هاي دوكي شكل، كروي و اپيتليال- مانند بود. ميانگين سني جمعيت مورد مطالعه 33.15±11.60 سال بود. ميانگين تراكم و زي عده سالانه اين كرم در عمق 3 متري بيشترين و در عمق يک متري کمترين مقدار را نشان اعطا کرد (به ترتيب 06/664±37/845 و 61/622±33/ 658 عدد در متر مربع و 56/2828±29/2571 و 26/2500±5/2065 ميلي گرم در متر مربع). زخم پذیرترین منتخب که در تماس مستقیم مهم محیط بیرون می باشد پوست دست و شکل است. کرم مرطوبکنندهی گیاهی هیمالیا اهمیت (Himalaya)فرمولاسیونی سبک میباشد که سبب ساز رطوبت رسانی و قابل انعطاف شدن پوست سوای گذاشتن اثری از چربی بر بر روی پوست می شود.این کرم حساس ایجاد لایهای که مهم گیاهانی از پاراگراف آلوئهورا و گیلاس زمستانی ادغام شده است،باعث حفاظت پوست در برابر عوامل محیطی مانند؛ سرما ،نور مستقیم خورشیدو عوامل آسیب رسان دیگر حفظ می کند. اگرچه تعیین یک کرم مرطوب کننده مناسب برای پوست بخصوص پوست هایی که خشک میباشند کمی خلل است، رعایت همین موضوع می تواند فعالیت را ریلکس خیس کند. از آنجا كه به کار گیری از مقام هاي سلولي ناشي از حشرات براي توليد آفت كش هاي زيستي و پروتئين هاي نوتركيب رشد فزاينده اي دارد و توليد رده هاي سلولي جديد به هرچه غني تر كردن اين حرفه آوري كمك مي كند، از بافت جنيني كرم ابريشم، Bombyx mori L.، تعدادي كشت اوليه به چهار نحوه متفاوت مكانيكي و آنزيمي در شرايط in vitro تهيه شد. از آنجا كه در درحال حاضر حاضر راهكارهاي درماني مناسبي براي اين بيماري شناسايي نشده است، بهترين روش كاهش خسارات وارده، تعیین نژادهاي مقاوم نسبت به اين بيماري مي باشد؛ ضمن اينكه شناسايي و انتقال ژنهاي مقاومت بمنظور به نژادي نژادهاي كرم ابريشم هم ضروري 3 کرم آبرسان رخ نیوا است. بسياري از كودكان به ويژه كودكان در گیر به بيماري هاي مزمن همچون تالاسمي از درد ناشي از فرایند هاي درماني که در آنها از کاهش دهنده هاي درد استعمال نمي شود رنج مي برند. بيماري موسكاردين سفيد از پاراگراف بيماريهاي شايع در صنعت نوغانداري هست كه در رخ پیدایش آن مشكلات زيادي براي نوغانداران ايجاد مي كند.

ایندکسر