همانگونه كه آگاه هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از آوازه به سزايي برخوردار مي باشد. زمينه و اهدف: پوشيدن كفش نامناسب منجر به بروز مشکلاتي مي شود که گاه به شکل هميشگي و ثابت در فرد باقي مي ماند. در میدان اقتصاد داخلي هم، برابري نرخ دلار و ريال و تناسب قيمت كالا و مسكن در ايران آن روز به گونهاي بود كه ارزش دلار براي يك ايراني كه به ريال خرج ميكرد بسيار بيشتر از امروز بود (به گمانم دلار حدود چهار برابر قدرتمندتر از کفش اسپرت مردانه ریبوک جدید کفش اسپرت مردانه چرم طبیعی امروز بود). در آن یکسری سال، حجم گستردهاي از پروژههاي عظيم توسعه در سراسر ژاپن به مرحله اجرا در آمد و در همين راستا، شركتهاي تبارک ساختماني و صنعتي در آن كشور كه فعاليتها و عمليات خویش را گسترش داده بودند کلیدی كمبود شديد نيروي كار مواجه شدند. در عرض مدت كوتاهي بسياري از آنها كه ديگر انگيزهاي براي ماندن در ژاپن نداشتند مهم مقداري پسانداز به ايران بازگشتند و عدهاي نيز طي همان مدت اقامت خود اهمیت دختران ژاپني ازدواج كردند يا به هر ترتيب در آن كشور ماندند. اين بازه مصادف میباشد اهمیت آخرين سالهاي ده سال شصت خورشيدي، زمانيكه اقتصاد ايران آن گاه از پشتسر گذاشتن هشت سال نزاع خانمانسوز مهم عراق، کلیدی چالشهاي سنگيني دست به گريبان بود و وضعيت نامناسب اشتغال براي جوانان جوياي كار، به اشتياق آن ها براي كار در بیرون از كشور دامن زده بود. دوست و آشنايي انتظار مرا نميكشيد كه بتوانم از كمكش بهرهمند نحس و در واقع اهمیت نوميدي از آن ايستگاه خارج شدم و در يكي از شلوغترين شبهاي سال، پا به شهري گذاشتم كه در سراسر جهان به گراني، تراكم جمعيت و مردمي كه هميشه بيوقفه در اکنون كار هستند، شناخته شده است. متاسفانه تعدادي از همسفران، قبل و بعد از من غالب به دريافت ويزاي ورود نشدند و حساس همان هواپيما به ايران برگردانده شدند. در آن سالها از لحاظ نمودار جمعيتي، ايران اساسی ميانگين سني حدود هجده سال يكي از جوانترين كشورهاي جهان به حساب ميآمد. لذا معرفي عارضه ها ناشي از پوشيدن کفش نامناسب ضروري به نظر مي رسد. عدهاي هم مدام حیاتی رفت و آمد در راهروها و ما بين صندليها از مهمانداران و ديگر مسافران در گزینه شايعات مربوط به وضعيت كار و زندگي در ژاپن، فرم ويزا و غيره ميپرسيدند و خواهش ميكردند ورقه كوچك و معمولی درخواست صادر شدن ويزا در فرودگاه را برايشان مالامال كنند. سرویس ها و پذيرايي باطن آن پرواز سيزده ساعته ايران اير، از اكثر خطوط هوايي مشهور عالم در اين روزها، به مراتب بهتر بود ولي قيمتي كه خویش من چندينبار براي خريد بليت تهران-توكيو پرداخت كردم در حدود يكدهم نرخ معمول شركتهاي هواپيمايي عالم و بيش از حد ارزان بود! همچنين به دليل اختصاص يارانههاي دولتي، بليت هواپيمايي ايران اير براي دو پرواز هفتگي مستقيم تهران- توكيو در حد غيرقابل تصور مناسب بود (هجده هزار تومان هم اندازه حدود 150 دلار).

ایندکسر