به گزارش برنا، درج آگهی بدون پول اینترنتی در تارنما نیازمندی ها یک شیوه تبلیغاتی زیاد اثرگذار در بستر اینترنت است. منظور از نیازمندی های رایگان چیست؟ کوشا اظهار کرد: امروز مردم شاهد مبارزهی ما برای استقلال هستند و نگاه می‌نمایند که آیا در دفاع از استقلال خودمان که به نفع ملت، مملکت و نظام قضایی کشور هست پایداری داریم؟ استقلال به این معنی که ما اختیار داشته باشیم همکارمان را خویش گزینش کنیم، آزمون را خودمان آگهی دریافت وام برگزار کنیم. ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم که برای استقلال خودمان بایستی هزینه بپردازیم و چنین خوا هیم کرد. چراکه دفاع از دستمزد مردمان و مستقلبودن هزینه دارااست و می بایست هزینه داد تا استقلال و آزادگی را مراقبت کرد. شناسنامه قانون- دیوان محاسبات مملکت در لحاظ دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خویش را از روش آزمون کتبی، رای زنی تخصصی و تعیین به رخ پیمانی از میان فارغالتحصیلان رشتههای مختلف، از جمله حقوق، استخدام کند. به این معنی که آموزش و تربیت و انتخاب فرد باید به وسیله ارگان وکالت باشد؛ بنابراین، یکی از وجوه استقلال امتحان است، به این معنی که درصورتیکه امتحان مستقلی داشته باشیم، بهتبع آن کارآموز پذیرفتهشده در همین آزمون نیز مستقل خواهد بود. اگر دارای استقلال ما مشکلی ندارید نباید در واژه واژه آگهی امتحان وکالت دخالت کنید؟ و صرفا اطلاع رسانی های ستاره دار را می توانید بیش از یک ماه تصویب کنید. آیا می دانید چه چیزی باعث رونق گرفتن به دست آوردن و فعالیت شما می شود؟ کوشا در ادامه تصریح کرد: البته باید از ایشان پرسید تا چه مقدار به اعتقاد و باور خود از استقلال ارگان وکالت کار میکنند و همین خویش شرط است. ممکن می باشد این سوال در ذهن کارجویان تولید شود که اگر نقاط قوت و شوق و اشتیاق خود را یافتیم و زمان شغلی متناسب مهم آن را انتخاب نمودیم، البته بعداَ متوجه شدیم که آن شغل آیتم توجه جامعه وجود ندارد و در واقع درآمد کافی ندارد چه بایستی کرد؟

ایندکسر