یافتهها: ظرفیت بهرهمندی تخت تمام بیمارستان 7/50%، بخش گوارش 9/68%، بخش جراحی نوزادان 9/24% و بخش قلب، پوست، غدد و post CCU 9/70 بهینه سازی سایت اجاره تخت بیمارستانی در گیلان بدست آمد. اهمیت به کارگیری از دادههای آماری بیمارستان الف، بررسی میدانی، باز‌نگری پروانه قانونی بیمارستان و جایگذاری آن در شاخص پیشنهادی همین مطالعه، ظرفیت بهرهمندی تخت بیمارستانی به جهت کل بیمارستان و سه گوشه ای که بصورت تصادفی گزینش شدند (بخش گوارش، جراحی نوزادان و بخش قلب-پوست-غدد-post CCU) آنالیز و تحلیل شد. تأثیر تخت فعال بر فرمول به دلیل تغییر و تحول کاربری دائم یا موقت (تعمیرات) گزینه تحلیل قرار گرفت که سبب ساز می شد بعضی تختها از چرخه کار بیرون شوند. راستا و هدف: بهرهوری تخت بیمارستانی از مواقعی می باشد که به جهت تولید رئیس کارآمد مضاعف اصلی است. تخت مریض مکانیکی دستی بوسیله هندل تغییر‌و تحول شکل و شرایط شرایط انجام می شوند که هندل های همین محصول از بهترین جور موجود بوده که برای استفاده از آن نیروی دوچندان مقداری نیاز هست . براساس بودجه ای که درنظر گرفته اید و یا این که ارتفاع مدت درمان مریض و این‌که مریض چقدربه جابجایی نیاز دارد، می توانید اجاره تخت بیمارستانی برقی و یا مکانیکی را مدنظرقراردهید.همان طور که گفتیم برای تخت های برقی، صرفا مهم یک سوییچ می قدرت وضعیت تخت را تغییر و تحول بخشید ولی در تخت های مکانیکی به جهت تغییر و تحول حالت می بایست از اهرم های دستی که تعبیه شده اند به کارگیری کرد که همین امر، تهی دست نیروی انسانی است. عضو چه میزان ملازم است؟ یعنی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۲ بیش از ۲.۶ برابر افزایش داشته است. از تخت های بیمارستانی نسبت به امکانات در بخش های متعدد استعمال می شود . در اکثر مواقع، استعمال از تخت بیمارستانی به خواسته تأمین راحتی و نگهداری امنیت بیمار اضطراری می باشد. همین نوع از تخت ها هم برای بیمار احساس ادب و راحتی مناسبی را آماده می نمایند و نیز به کارگیری راحتی را برای پرستاران و قاب درمان قابلیت پریر می سارند. به این ترتیب به جهت تامین و خرید کردن تخت بیمارستانی و استعمال از تخت بیمارستانی در منزل، اهمیت نقص‌ کمتری مواجه خواهید بود و اصلی بهره گیری از خدمات مشاوره و به دست آوردن دیتاها اکثر در گزینه گونه های تخت بیمارستانی و شناخت با تخت بیمارستانی نجفی و پایانی ارزش تخت بیمارستانی می قدرت گزینش صحت نمود. در هر رخ تعداد تخت فعال نباید بیشتر از تخت اثبات بیمارستان باشد . • درصورتیکه به جهت بخشی، بنا به ضرورت از تخت بخش دیگری به کار گیری گردد، باید اعتنا شود از آمار تعداد تخت آن بخش کسر و بر تعداد تخت بخش مورد لحاظ بیشتر گردد. نحوه بررسی: به جهت انجام همین پژوهش توصیفی و مقطعی از دادههای وزارت بهداشت، درمان و تدریس طبی و مرکز آمار کشور ایران استعمال شد. نتیجهگیری: فرمول پیشنهادی ارائه شده در این مطالعه اهمیت سنجش مقدار به کار گیری از گنجایش موجود و شناسایی علل عدم استعمال از حداکثر گنجایش به جهت وصال به گنجایش بهرهمندی مناسب به مدیران در افزایش بهرهوری بیمارستان کمک خواهد کرد.

ایندکسر