پس از مطالعه همین مقاله شما کار کشته خواهید بود که یک دید کلی نسبت به دنیای کامپیوتر و سختافزار پیدا نمایید و کلیدی صفر تا صد مباحث موجود در زمینه کامپیوتر و سختافزار آشنا خواهید شد و پسازآن میتوانید مسیر خود را در همین حوزه انتخاب کرده و سریعتر در آن مسیر پیشرفت نمایید. بدین ترتیب باید بتوانیم اطلاعات خویش را در زمینه کامپیوتر افزایش دهیم و همینطور از بازار فعالیت زیاد عالی که در همین زمینه وجود دارااست به کار گیری کرده و در آن متخصص شویم تا بتوانیم به کسب درآمد استوار و مطمئن دست پیدا کنیم. بدین ترتیب آن‌ها از نیروهای کارشناس بهصورت پارهوقت و از خط مش به دور استعمال میکنند. اولی مهارتی که اضطراری است یک متخصص کامپیوتر داشته باشد، همین هست که بتواند یک سیستم کامل را آمادهسازی، کارگزاری و درنهایت راهاندازی نماید. در همین سطح نخست تکتک سختافزارهای کامپیوتر به وسیله برنامهای به اسم بایوس (BIOS) ارزیابی می شود و هنگامی که مشکلی در هر یک از آنان رخداده باشد، همین روند متوقف آموزشگاه کامپیوتر فرزانگان یزد میگردد. در همین حالت مشکلی در ویندوز به وجود آمده که می تواند عوارض متعددی داشته باشد که می بایست تکتک موردها باز‌نگری و تست گردد تا همین مرحله نیز حساس برد به نقطه نهایی برسد. قطعاتی از کامپیوتر که با حرفه هستند خدمت و روغنکاری شوند تا صدای بسیار آنان از در بین برود و بازده بالایی در خنککنندگی قطعه موردنظر داشته باشد. در مواقعی که در نرمافزارهای گرافیکی اساسی کندی در سیستم هستیم و یا اینکه در نرمافزارهای بازی در گیر مشکل میشویم مهم ارتقا کارت گرافیک آن ایراد برطرف میگردد. تعیین پردازنده اثر گذاری بسزایی در سرعت یک کامپیوتر دارد. به جهت ارتقا سختافزار یک سیستم کامپیوتری اصلیترین چیز دسته مادربرد و امکاناتی میباشد که آن مادربرد دارد. به این معنی که می بایست بتوانید قطعات سختافزاری تشکیلدهنده یک کامپیوتر را تهیهکرده و آن‌ها را به یکدیگر متصل نموده و آنگاه بر روی آن ویندوز و نرمافزارهای مربوطه را کارگزاری کنیم و پس از آن تجهیزات جانبی را به آن متصل نموده تا بتوانیم یک سیستم کامپیوتری تمام را راهاندازی نماییم. پسازاینکه نصب ویندوز به نقطه نهایی رسید بایستی درایورهای مربوط به قطعات سختافزاری ما کارگزاشتن گردد. به همین فعالیت اصطلاحاً اسمبل قطعات میگوییم. در همین موارد اهمیت اعتنا به تعویض و ارتقا مادربرد می بایست کلیه قطعات تعویض گردند.

ایندکسر